صفحه اصلی > پرسش های متداول 
اگر کار نصب کنتور و رگلاتور به درازا کشید و مشترک پس از یک هفته در انتظار نصب کنتور بود احتمالا چه مشکلی وجود داشته است؟ تاریخ ثبت : 1398/03/18
طبقه بندي : ,,
پرسش : اگر کار نصب کنتور و رگلاتور به درازا کشید و مشترک پس از یک هفته در انتظار نصب کنتور بود احتمالا چه مشکلی وجود داشته است؟
جواب : الف) مشترک خانه نبوده و مامورین نصب به منزل آنها مراجعه نموده و با نوشتن یادداشت و یا اطلاع دادن به همسایگان آنها را مطلع می نمایند اقدام : مشترک پس از پیدا کردن یادداشت با هماهنگی از طریق تلفن گازرسانی وبامراجعه حضوری میتواند جهت نصب کنتور هماهنگی بعمل آورد ب): آدرس کامل نبوده و مامورین نمی توانند محل را پیدا نمایند اقدام : واحد نصب از طریق واحد متقاضیان و نقشه و کروکی های موجود سعی در تصحیح آدرس و مراجعه ی مجدد می نماید . مشترک نیز از طریق تلفن گازرسانی و یا مراجعه حضوری می تواند جهت نصب کنتور هماهنگی بعمل آورد ج) : خانه خالی بوده و یا در حال ساخت و سازمیباشد. البته متاسفانه با توجه به موارد مشاهده شده مانند استفاده از گاز جهت خشک نمودن نقاشی, گچ کار و ... و استفاده از وسائل غیر استاندارد یا خالی ماندن ساختمان به صورت طولانی (چند ماه و یا سال) اقدام : با توجه به اخذ کارت زرد متقاضی مشترک گاز محسوب شده و نصب کنتور و رگلاتور به ساکن شدن مشترک در محل موکول خواهد شد د) : تغییر یا اضافه یا کم نمودن بخشی از لوله کشی داخلی بعد از تائید و قبل از نصب کنتور بدون هماهنگی با شرکت گاز که این عملیات غیر قانونی محسوب شده و مانع از نصب و راه اندازی کنتور و رگلاتور می گردد اقدام : شرکت گاز با توجه به عدم آگاهی از ممنوع بودن تغییرات لوله کشی داخلی بدون هماهنگی از مشترک می خواهد تا از طریق مراجعه به قسمت مشترکین از طریق قانونی اقدام به تغییر سیستم و تهیه نقشه جدید و درج در پرونده نموده و جهت نصب کنتور و رگلاتور با واحد نصب هماهنگی بعمل آورد ه) : مشترک نشدن بعضی از واحدهای ساختمان های چند واحدی که احتمال ایجاد خطر در واحدهای دیگر ( تائید نشده ) را می نمایند اقدام : مشترک می باید تا انجام مراحل قانونی کلیه واحدها صبر نماید و یا از طریق نظارت واحد متقاضیان اقدام به قطع کامل لوله کشی واحدهای مشترک نشده نماید و) : وجود برخی از معایب که گاها از نظر بازرسی دور بوده و بعدا بوحود آمده است و احتمال ایجاد خطر می نماید مانند ریزش دیوار, برداشتن تیغه های ساختمان , جابه جائی علمک و اقدام : معایب موجود رفع و پس از تائید به واحد نصب مراجعه و هماهنگی بعمل می آید
تعداد نمایش : 133 <<بازگشت