نکات ایمنی در مورد استفاده از روشنایی

روشنایی گازی برای مواقعی که جریان برق در ساختمانها قطع می گردد پیش بینی گردیده است . این روشنایی موقتی و تا زمان وصل مجدد برق می باشد . بنابراین نصب چراغ روشنایی در قسمتهای مختلف منازل ( بدلیل عدم خروج گازهای حاصل از احتراق) کاری غیر منطقی و خطرناک می باشد . در هر آپارتمان نصب یک عدد چراغ روشنایی گازی در محل ایمن منطقی می باشد .

نصب شارژر و یا چراغهای برقی اضطراری در این مواقع بهتر است .
نکات ایمنی :
  1. نصب روشنایی در کنار پرده و یا هر مورد قابل اشتعال دیگر بدلیل امکان سرایت شعله ناایمن می باشد .
  2. نصب روشنایی مقابل دریچه کولر خطرناک می باشد ، زیرا در هنگام وصل مجدد برق کولر شروع بکارو چراغ روشنایی را خاموش می کندو در صورت عدم توجه و اطلاع مشترک ،باعث نشتی و نتیجتاً انفجار خواهد شد .
  3. ـچراغ روشنایی به تعداد زیاد ( مانند لوستر ) خطر ساز می باشد .
  4. نصب چراغ روشنایی در راهرو و محلهای روباز که در معرض کوران هوا قرار دارد نیز مطابق با ضوابط ایمنی نمی باشد .
  5. برای نصب چراغ روشنایی به شیر مربوطه ، بدلیل تأثیر حرارت بر لوله و اتصالات ، از لوله های مسی و اتصالات برنجی استفاده شود .
  6. برای نصب چراغ روشنایی از افراد متخصص و معتبر کمک بگیرید .
  7. هر چراغ روشنایی گازی بایستی دارای یک شیر قطع کننده مجزا باشد از اتصال آن به شیرهای اجاق گاز، بخاری و یا آبگرمکن جداً خودداری نمایید .