صفحه اصلی > معرفی شرکت > معاون وزیر نفت و مدیرعامل 

مهندس مجید چگنی

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

 

 

 


مدرك تحصيلی

1- دانشجوی دكتری مهندسی صنايع (منتظر اخذ مجوز دفاع از رساله)

2- فوق ليسانس مهندسی صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره‌وری

3- ليسانس مهندسی شيمیسوابق اجرايی


1- مدير كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت


2- مجری طرح ميترينگ ملی صنعت نفت با حكم وزير نفت


3- معاون اداره‌كل امور فناوری وزارت نفت


4- رئيس اداره مديريت دانش اداره كل امور فناوری وزارت نفت


5- مسئول حمايت مالی وصندوق های خطرپذير در اداره‌ كل تجاری سازی فناوری و ساخت داخل وزارت نفت


6- فرمانده مركز مقاومت بسيج وزارت نفت با حكم رئيس سازمان بسيج مستضعفين


7- دبير كميسيون انرژی مجمع عالی بسيج با حكم رئيس سازمان بسيج مستضعفين

8- عضو كميته (سه نفره) خودكفايی بنزين با حكم وزير نفت


9- نايب رييس و عضو اصلی هيأت تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت با حكم وزير محترم نفت


10- عضو اصلی كارگروه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايی با حكم وزير محترم نفت


11-عضو اصلی كميته پدافند غيرعامل وزارت نفت با حكم وزير محترم نفت


12- عضو اصلی شورای فرهنگی وزارت نفت با حكم وزير محترم نفت


13- دبير ستاد جمع آوری و حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس صنعت نفت و مجری طرح موزه انقلاب و دفاع مقدس صنعت نفت


14- نماينده وزارت نفت در ستاد مركزی راهيان نور دولت و ستاد كل


15- مسئول راه اندازی دفتر شركت ملی نفت ايران در آمريكای جنوبی (كشور بوليوی)


16- معاون مدير در نظارت بر توليد گاز شركت ملی نفت ايران (حدود 7 سال)


17- عضو كميته تخصصی توليد با حكم مدير عامل شركت ملی نفت ايران


18- عضو اصلی كميته مالی و اقتصادی اجرای اصل 44 شركت ملی نفت ايران


19- دبير كميته مشترك نفتی و گازی با عراق


20- رئيس اداره كنترل كيفی نفت و گاز


21- كارشناس ارشد گاز و گاز مايع


22- نماينده مديريت نظارت و توليد نفت و گاز در پروژه اصلاح ساختار شركت ملی نفت ايران، با مسئوليت مؤسسه بين المللی مطالعات انرژی و شركت Bain


23- نماينده مديريت هماهنگی و نظارت بر توليد نفت و گاز در پروژه اصلاح ساختار و بهره‌وری شركت ملی نفت ايران (پروژه نصر)


24- مسئول پيگيری پروژه ديسپيچينگ ملی شركت ملی نفت ايران


25- طرح ايده و مسئول پيگيري ضابطه ‌مند كردن نحوه تحويل پروژه‌های نفتی و گازی از مجری به بهره‌بردار


26- سرپرست كارخانه پلی اتيلن سنگين شركت پتروشيمی اراك


27- رئيس واحد اكستروژن كارخانه پلی اتيلن سنگين شركت پتروشيمی اراك


28- سرپرست نوبتكاری كارخانه پلی اتيلن سنگين شركت پتروشيمی اراك


29- مسئول برنامه‌ريزی و نظارت بر تعميرات اساسی كارخانه پلی اتيلن سنگين


30- پيشنهاد و اجراي چندين اصلاح فرآيندی (Modification) در كارخانه پلی اتيلن سنگين


31- عضو اصلی تيم استراتژيك شركت پتروشيمی اراك بمدت يكسال جهت بررسی ساختار اين شركت و طراحی مجدد سازمان و وضعيت خصوصی سازی آن


32- نماينده شركت پتروشيمی اراك در هسته مطالعاتی پلی اتيلن سنگين با مشاركت پژوهشگاه پليمر ايران، پژوهش و فناوری پتروشيمی و پتروشيمی پويش

33- مسئول مطالعه Hazop كارخانه پلی اتيلن سنگين34- مسئول استقرار ISO (كيفيت، ايمنی، بهداشت و محيط زيست) در كارخانه پلی اتيلن سنگين در شركت پتروشيمی اراك

 


كسب افتخارات كاری

1- انتخاب  و معرفی به عنوان مدير نمونه صنعت نفت

2- انتخاب و معرفی به عنوان كارمند نمونه صنعت نفت

3- دريافت چندين تقديرنامه از وزير محترم نفت و مدير عامل محترم شركت ملی نفت ايران و معاونين وزارت نفت در دوره كاریفعاليتهای تحقيقاتی

1- توسعه مفهوم كيفيت در پروژه های خطوط انتقال گاز(عنوان رساله دكتری)

2- تدوين مقاله با عنوان تحليل ويژگی های كليدی كيفيت در خطوط انتقال گاز با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (چاپ شده در نشريه پژوهش‌های مهندسی صنايع در سيستم‌های توليد)

3- بررسی علل توقف توليد در واحدهاي پليمري شركت پتروشيمي اراك (عنوان پايان نامه كارشناسی ارشد)

4- بررسی ضريب انتقال حرارت در سيستم‌هاي چند فازي (عنوان پايان نامه كارشناسی)

5- انجام پروژه تعويض Master Batch با Carbon Black جهت سياه كردن گريد لوله

6- مسئول پروژه تهيه كاتاليست با ويژگی هاي برتر (THT) جهت افزايش ميزان و كيفيت گريد لوله (اين طرح مقام اول جشنواره نوآوري صنعت نفت را كسب نمود).

7- تدريس درس مديريت توليد در دانشگاه

 

 واحدهای ستادی زير نظر حوزه مديرعامل

شرکت ملی گاز ايران با توجه به طبيعت فعاليت ها، پراکندگی جغرافيايی و تنوع تأسيسات، در حال حاضر از چند سازمان ستادی، 10 حوزه مديريتی و بيش از 30 شرکت فرعی تشکيل شده است.


خارج از حوزه مديران، سازمان هايی هستند که مستقيماً تحت نظارت مديرعامل فعاليت کرده و به عنوان نماينده وی در ايجاد ارتباطات، سياست گذاری، طرح ريزی و سازماندهی، نظارت، کنترل و ارزيابی عملکردها و تصميم گيری در راستای حفظ هماهنگی و اعمال رهبری و مديريت شرکت با مديرعامل مشاورت و همکاری می نمايند. اين سازمان ها عبارتند از هسته گزينش، امور سازمان و بهبود روش‌ها، امور بازرسی و کنترل فنی و ايمنی، امور حقوقی، روابط عمومی، حراست، حسابرسی داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات.