صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیران ارشد 

اعضاء هیئت مدیره شرکت گاز استان کرمان

آقای عزت الله زمانی نژاد
معاون امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران
رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس منوچهر فلاح
مدیر عامل 
نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمدرضا بیجامی
معاون مالی و پشتیبانی 
عضو هیئت مدیره

آقای حمید رضا صفی زاده
معاون مهندسی و اجرای طرحها 
عضو هیئت مدیره

آقای محمد حسین خراسانی
رئیس امور مالی
عضو هیئت مدیره

آقای علی ابراهیمی میمند 
رئیس بهره برداری شهرستان ها
 عضو  علی البدل 

آقای محسن پورنامداری
رئیس امور حقوقی 
عضو علی البدل