صفحه اصلی > معرفی شرکت > ماموریت سازمان 

ماموریت سازمان


شرکت گاز استان کرمان، به عنوان پهناورترین استان کشور در زمینه مدیریت توزیع گاز طبیعی و جایگزینی اقتصادی انرژی پاک با سوخت های فسیلی، نسبت به توزیع پایدار، ایمن و مطلوب گاز طبیعی برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و مشترکین خانگی تجاری و صنعتی درسطح استان با پایبندی به قوانین مقررات، استانداردهای ملی و بین المللی، بکارگیری فناوریهای نوین ، کارکنان متخصص و متعهد اقدام می نمایید.