صفحه اصلی > معرفی شرکت > اساسنامه 

اساسنامه

ـ نام شرکت

نام شرکت شرکت گاز استان کرمان (سهامی خاص) است که طبق بند ب ماده 6 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران بعنوان شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران تشکیل میشود و از این پس در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده میشود.

ـ مرکز شرکت

مرکز اصلی شرکت تهران است شرکت با تصویب مجمع عمومی خود می تواند برای انجام عملیات و وظائف مقرر در ماده 5 این اساسنامه شعب یادفاتر و نمایندگیهائی در داخل و یا خارج از کشور تاسیس نماید

ـ مدت شرکت

موضوع شرکت عبارت است از :

الف)در یافت ,توزیع ,خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه

ب) حفظ,نگهداری و اداره عملیات مربوطه به شبکه های توزیع گاز , ایستگاههای تقلیل فشار , ایستگاههای اندازه گیری , ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایر تاسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت

ج) ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقا کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی

د) مطالعات فنی مهندسی اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ایجاد و احداث تاسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب شرکت ملی گاز ایران

ه) مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی وایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استانداردهای فنی و ایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استانداردها در کلیه زمینه های بهره برداری نگهداری تاسیسات واطمینان از اجرا و رعایت ضوابط مذکور توسط مصرف کنندگان گاز طبیعی وهمچنین فراهم آوردن شرایط مناسب ولازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی

و) مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی فنی و اقتصادی وکوشش در افزایش استفاده از سهم داخلی در طراحی ساخت و اجرا طرحهای توسعه ای

ز)اهتمام و کوشش بمنظور ارتقا سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی

ح) کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاهها ی اقتصادی بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری مدیریت و صنعتی

ط) هر گونه اقدام دیگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی