صفحه اصلی > فرآیندها > درخواست وصل گاز 
فرم مربوطه

در خواست وصل گاز

- هدف :درخواست وصل گاز

2-  دامنه عملکرد: شرکت گاز استان کرمان و متقاضی جهت قطع گاز

3-      تعاریف : تقاضای وصل گاز بعد از  قطع گاز مشترک به منظور جمع آوری انشعاب و یا تخریب ساختمان ، تغییر در سیستم لوله کشی داخلی ، قرار گرفتن ملک در مسیر طرحهای عمرانی ، عدم سکونت در محل و جابجایی علمک صورت می پذیرد.

4-      مدت زمان انجام کارحضوری  : 30 دقیقه

5- مدت زمان انجام فرآیند: 1 روز

6-      مراحل و شرح اقدامات :

  1. تکمیل فرم مربوطه 

  2. مراجعه ماموران اداره گاز جهت بازدید و بررسی

  3. وصل گاز

7-مدارک مورد نیاز :

  1. فرم درخواست اقدام مشترکین گاز طبیعی